Algemene voorwaarden Dierosteopathie Jobine

 

Dierosteopathie Jobine gevestigd te (4286 GN) Almkerk aan het Vierspan 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Breda onder nummer 67579736, BTW nummer: NL207356439B01, telefoonnummer: 0681065745, e-mailadres: info@dierosteopathiejobine.nl, website: www.dierosteopathiejobine.nl.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Behandeling: het doen van osteopathisch onderzoek en behandeling alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van patiënt dan wel cliënt.

 

Behandelovereenkomst: een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een behandeling van patiënt verzoekt en Dierosteopathie Jobine dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Dierosteopathie Jobine om een behandeling van patiënt te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt.

 

Cliënt: de patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt.

 

Dierosteopathie Jobine: de eigenaar/osteopaat van Dierosteopathie Jobine

 

Patiënt: het voor een behandeling aangeboden dier.

 

 

Algemeen

Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van producten door Dierosteopathie Jobine zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dierosteopathie Jobine een aanbod van cliënt om patiënt te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een behandeling accepteert.

Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per email van de afspraak voor een behandeling of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een behandeling. Dierosteopathie Jobine is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.

In geval een ander dan de eigenaar een patiënt ter beschikking stelt aan Dierosteopathie Jobine voor een behandeling wordt de behandeling door Dierosteopathie Jobine verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om patiënt ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van patiënt de machtiging betwist, is hij jegens Dierosteopathie Jobine gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.

 

Behandeling

De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Dierosteopathie Jobine is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.

De behandeling van patiënt wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de behandeling zal Dierosteopathie Jobine een korte screening uitvoeren. In geval uit deze screening een contra- indicatie blijkt dan wel Dierosteopathie Jobine geen vertrouwen heeft in de behandeling is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt uitsluitend gehouden 50% van het behandeltarief aan Dierosteopathie Jobine te voldoen.

De certificering en registratie van Dierosteopathie Jobine staat vermeld op de website van Dierosteopathie Jobine.

Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt zullen door Dierosteopathie Jobine evenwel in rekening worden gebracht.

Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het uitsluitend oordeel van Dierosteopathie Jobine niet bijdragen bij de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

Dierosteopathie Jobine kan te allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekent voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Dierosteopathie Jobine waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd.

In dat geval is Dierosteopathie Jobine in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging. Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Dierosteopathie Jobine de behandeling voortijdig staken, (i)indien het vertrouwen tussen Dierosteopathie Jobine en cliënt dan wel patiënt dermate ernstig is verstoord dat Dierosteopathie Jobine een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (ii)Dierosteopathie Jobine zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan Dierosteopathie Jobine volledig te voldoen.

 

Beeld- en geluidsopnames

Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dierosteopathie Jobine. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van Dierosteopathie Jobine gemaakt zijn mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dierosteopathie Jobine, op internet verspreid dan wel gedeeld worden. Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door Dierosteopathie Jobine van aangeboden patiënt en/of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt.

 

Vergoeding en facturatie

Voor het uitvoeren van de behandeling(overeenkomst) is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Dierosteopathie Jobine. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Dierosteopathie Jobine. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en eventuele wettelijke verhogingen. Op verzoek van cliënt kan door Dierosteopathie Jobine een raming voor de kosten worden afgegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventuele producten. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van de producten contant en ineens aan Dierosteopathie Jobine voldoen. Dierosteopathie Jobine is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen. In uitzonderingsgevallen kan naar keuze van Dierosteopathie Jobine worden ingestemd met betaling door middel van een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. In dat geval is Dierosteopathie Jobine gerechtigd om € 5,00 aan administratiekosten in rekening te brengen die bovenop de verschuldigde vergoeding komen. In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Dierosteopathie Jobine gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening. Dierosteopathie Jobine is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandelvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

 

Vertrouwelijkheid

Dierosteopathie Jobine respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dierosteopathie Jobine is ervan overtuigd dat de bescherming van de bevindingen uit het onderzoek en behandeling van cliënt en patiënt van groot belang is. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Dierosteopathie Jobine gegevens nodig van cliënt en patiënt. Dierosteopathie Jobine is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens en informatie van cliënt en patiënt. Het verstrekken van desbetreffende informatie en gegevens aan derden wordt uitsluitend gedaan in goed overleg met cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Dierosteopathie Jobine gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Dierosteopathie Jobine houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Klachten

Cliënt is verplicht om de door Dierosteopathie Jobine verrichte behandeling dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen. Indien informatie van cliënt over patiënt bewust wordt achter gehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Dierosteopathie Jobine. Indien cliënt binnen vier weken na de verrichte behandeling en/of geleverde diensten een andere erkende dan wel niet erkende paramedicus de patiënt laat behandelen zonder overleg met Dierosteopathie Jobine, kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Dierosteopathie Jobine. Eventuele klachten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Dierosteopathie Jobine. Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Dierosteopathie Jobine ter zake een tekortkoming. Indien Dierosteopathie Jobine een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze: - voor zover nog mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren, - voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming, - het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

 

Aansprakelijkheid

Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Dierosteopathie Jobine is dat cliënt Dierosteopathie Jobine onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Dierosteopathie Jobine voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige. De aansprakelijkheid van Dierosteopathie Jobine uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Dierosteopathie Jobine in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De totale aansprakelijkheid van Dierosteopathie Jobine is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Dierosteopathie Jobine. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welke hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door Dierosteopathie Jobine voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Dierosteopathie Jobine en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank te Breda.